รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงในภูมิภาคและการพัฒนาที่ยั่งยืนในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๓๔

29 เม.ย. 2565 กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๓๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีออสเตรเลียเป็นประธานร่วมคู่กับ สปป. ลาว ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-ออสเตรเลีย

ที่ประชุมฯ ให้ความสำคัญกับความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูจากโควิด-๑๙ และการเพิ่มพูนความร่วมมือภายใต้การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านระหว่างอาเซียนและออสเตรเลีย โดยที่ประชุมฯ ยินดีที่อาเซียนและออสเตรเลียอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารแนบท้ายแผนปฏิบัติการระหว่างอาเซียน-ออสเตรเลียเพื่อรองรับความร่วมมือภายใต้การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านให้มีผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอแนวทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและออสเตรเลียในการส่งเสริมการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งในด้านความเชื่อมโยงสีเขียว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพ และความเชื่อมโยงทางดิจิทัล และความร่วมมือในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยเฉพาะความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมกับศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศไทย

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ