ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันออสเตรเลีย

วันที่ 26 มกราคม 2565 – 14:27 น. มติชน

กราฟิกมีลิขสิทธิ์

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาสวันออสเตรเลียของเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มกราคม 2565 ความว่า ฯพณฯ พลเอก เดวิด เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย กรุงแคนเบอร์รา ในโอกาสวันออสเตรเลีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวออสเตรเลีย

ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย ได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาเจ็ดทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน กอปรกับประสบการณ์และความทรงจำอันดีของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันสนิทแน่นแฟ้น ตลอดจนความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนหลากหลายด้านในทุกระดับ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการ (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Cr. มติชน