กระทรวงการต่างประเทศส่งเสริมการพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค โมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหลังโควิด-๑๙ ระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๓๓

Monday March 22, 2021 15:42 —กระทรวงการต่างประเทศ

นายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 33 เน้นส่งเสริมความร่วมมือหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ การพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหลังโควิด-19 และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญในภูมิภาคและระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 33 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี Dato’ Sri Muhammad Shahrul Ikram Yaakob ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-ออสเตรเลีย และนาย Jastin Hayhurst รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศออสเตรเลียเป็นประธานร่วม

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวนำในเรื่องความเชื่อมโยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและวางรากฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังโควิด-19 โดยให้ความสำคัญกับการรักษาพลวัตรด้านการพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพและรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งนำเสนอโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล อันจะนำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของภูมิภาค นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน-ออสเตรเลีย ซึ่งครอบคลุมในทุกมิติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญในภูมิภาคและระหว่างประเทศ

อนึ่ง การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศคู่เจรจาประเทศแรกของอาเซียน และเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีและระดับผู้นำในช่วงปลายปี 2564 ต่อไป

ที่มา กระทรวงการต่างประเทศ