‘บิ๊กป้อม’ ถกปกค. ดันความร่วมมืออาเซียน-ออสเตรเลีย ต้านค้ามนุษย์ ตั้งเป้าไทยขึ้นเทียร์2

วันที่ 23 มีนาคม 2565 – 11:52 น. มติชน

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ครั้งที่ 1/2565 และคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปกค.) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวว่า รัฐบาลได้ขับเคลื่อนความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ สถิติการดำเนินคดีค้ามนุษย์ที่เพิ่มสูงขึ้น ศูนย์คัดแยกผู้เสียหาย (ดอนเมือง) การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระยะเร่งด่วน และโครงการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก (Child Safe Friendly Tourism) ในการประชุมนี้ ได้เห็นชอบร่างรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย หรือ Progress Report ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 เพื่อนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 25 มี.ค 65 ก่อนส่งให้สหรัฐฯ ใช้ประเมินจัดระดับประเทศไทยในรายงาน TIP Report ประจำปี 2565 ร่างข้อเสนอแนวทาง การพัฒนากลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism: NRM) และร่างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้ สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเผชิญเหตุ การคัดกรองเบื้องต้น การแสวงหาข้อเท็จจริง การคัดแยกผู้เสียหาย การคุ้มครองสวัสดิภาพ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามหลักสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหว่างประเทศตามมาตรฐานระดับสากล รวมทั้ง ได้เห็นชอบการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 5 และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 15

นอกจากนี้ได้เน้นย้ำการทำงานร่วมกับ NGOs ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ อาทิ โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทยของ USAID องค์การวินร็อค อินเตอร์เนชั่นแนล สำหรับกลไกการจัดการเรื่องร้องเรียนสำหรับแรงงานข้ามชาติ 4 ภาษา เทคโนโลยีเครื่องมือสื่อสารบนเรือสำหรับแรงงาน รวมทั้งโครงการอาเซียน – ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN – ACT) ในการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยรัฐบาลไทย – ออสเตรเลียจะจัดทำบันทึกข้อตกลง และลงนามในการประชุมเอเปค ปี 2565

โดยก่อนปิดการประชุมฯ พล.อ.ประวิตร ได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้พยายามทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยเอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงดิจิทัลฯ และ NGOs เร่งดำเนินการในกรอบเวลาที่กำหนด และผลักดันให้ประเทศไทยขยับขึ้นเทียร์ 2 ตามเป้าหมายในปี 2565

Cr.มติชน