อาเซียน-ออสซี่-กีวี่ เร่งยกระดับ FTA ให้จบปี 65 จับมืออินเดียลุยเปิดเสรีสินค้าเพิ่ม

Monday October 4, 2021 14:02 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เร่งเดินหน้ายกระดับความตกลง FTA มอบเจ้าหน้าที่เจรจาให้จบภายในปี 2565 พร้อมพิจารณาคำขอเข้าเป็นสมาชิกของชิลี เผยไทยหนุนเต็มที่ เหตุช่วยเชื่อมโยงการค้าระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคลาตินอเมริกา ส่วนการหารือกับอินเดีย เคาะลุยยกระดับการเปิดเสรีการค้าสินค้า เพื่อเปิดกว้างการเข้าถึงตลาดระหว่างกันให้มากขึ้น

ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้รับมอบหมายจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และอินเดีย ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อเร่งเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรี (FTA) และฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด 19 พร้อมหารือกับภาคธุรกิจเพื่อหาช่องทางขยายการดำเนินการทางธุรกิจการค้าให้มากขึ้น

ดร.สรรเสริญ กล่าวว่า การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 26 ที่ประชุมได้หารือถึงการเร่งเจรจายกระดับความตกลง FTA อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ให้ไปสู่ความตกลงที่ทันสมัย สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น การค้าบริการ การลงทุน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันทางการค้า การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การอำนวยความสะดวกทางการค้าและพิธีการศุลกากร การพัฒนาการเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง เล็ก และย่อม เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมมอบหมายเจ้าหน้าที่เร่งเจรจายกระดับให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นต่อความสนใจของ ?ชิลี? ที่ต้องการเข้าร่วมความตกลง AANZFTA โดยไทยได้ชี้ให้เห็นว่าชิลีจะมีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคลาตินอเมริกา ซึ่งที่ประชุมได้มอบระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสพิจารณารายละเอียดและหาแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมในเรื่องนี้

สำหรับประเด็นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค ที่ประชุมเห็นว่าอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จำเป็นต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นและเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19 ต่อไป ส่วนการหารือกับภาคเอกชนจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ได้แก่ หอการค้าออสเตรเลีย-อาเซียน (AustCham ASEAN) สภาธุรกิจอาเซียน-ออสเตรเลีย (AABC) และสภาธุรกิจอาเซียน-นิวซีแลนด์ (ANZBC) ภาคเอกชนขอให้เร่งยกระดับความตกลง AANZFTA แก้ปัญหามาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (NTMs) เร่งเชื่อมโยงยกมาตรฐานร่วมกันในอาเซียน และพัฒนาด้านดิจิทัล และ e-commerce ในภูมิภาค เป็นต้น

ดร.สรรเสริญ เพิ่มเติมว่า สำหรับที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 18 ยังได้หารือในเรื่องการเตรียมการเพื่อเริ่มเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน?อินเดีย (AITIGA) ที่ในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการหารือเรื่องกรอบแนวทางการเจรจา จึงได้เห็นพ้องร่วมกันที่จะให้เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียนและอินเดียเร่งรัดหาข้อยุติขอบเขตการทบทวนความตกลง AITIGA โดยเร็ว เพื่อจะได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วม (Joint Committee: JC) และเริ่มเจรจาทบทวนต่อไป ซึ่งเป็นการดำเนินการตามที่ความตกลงได้กำหนดไว้ และจะทำให้เป็นประโยชน์ในการเพิ่มการค้าของทั้งสองฝ่ายที่มีขนาดตลาดผู้บริโภครวมกันกว่า 2,000 ล้านคน ซึ่งไทยหวังให้ทั้งสองฝ่ายเร่งดำเนินการหาข้อยุติในเรื่องกรอบขอบเขตการทบทวนโดยเร็ว และเน้นย้ำเป้าหมายให้ความตกลง AITIGA เปิดกว้างในการเข้าถึงตลาด มีความทันสมัย ลดอุปสรรคการค้า และจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจการค้ามากขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังร่วมกันยินดีที่ประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันความตกลงการลงทุนอาเซียน?อินเดีย (ASEAN ? India Investment Agreement: AIIA) ครบแล้ว และได้ร่วมย้ำความสำคัญของการเจรจาระดับพหุภาคีในกรอบองค์การการค้าโลก (WTO) ด้วย ส่วนการประชุมร่วมกับสภาธุรกิจอาเซียน?อินเดีย (ASEAN ? India Business Council: AIBC) ภาคเอกชนได้ย้ำเรื่องการทบทวนความตกลง AITIGA ให้ครอบคลุมการเปิดเสรีเพิ่มเติม กฎถิ่นกำเนิดสินค้าที่เปิดกว้าง การอำนวยความสะดวกด้านพิธีการทางศุลกากร และขอให้สนับสนุนความร่วมมือของภาคเอกชนสองฝ่ายในสาขาที่สนใจร่วมกัน อาทิ การดูแลสุขภาพ เทคโนโลยีและดิจิทัล การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ startup อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ การพัฒนาผู้ประกอบการสตรีและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

1 ตุลาคม 2564

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

Cr. RYT9