ไทยและออสเตรเลียเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี ในการเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศโดยเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

Friday January 29, 2021 13:44 กระทรวงการต่างประเทศ

ไทยและออสเตรเลียกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี ในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์โควิด-๑๙ และนโยบายวัคซีน รวมทั้งเดินหน้าเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนด้านดิจิทัล พลังงาน รูปแบบเศรษฐกิจ BCG และความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาภายใต้กรอบ ACMECS ในการเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศ โดยนายแอลลัน มักคินนัน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย วันนี้

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ นายแอลลัน มักคินนัน (H.E. Mr. Allan McKinnon) เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแนะนำตัวและหารือข้อราชการระหว่างกัน โดยทั้งสองฝ่ายยินดีต่อความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งนายกรัฐมนตรีของสองประเทศได้ประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ และเห็นพ้องที่จะร่วมกันส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งรวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยเน้นสาขาที่จะสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-๑๙ อาทิ สาธารณสุข เศรษฐกิจดิจิทัลและความมั่นคง

ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ของทั้งสองประเทศ ในด้านเศรษฐกิจ ฝ่ายไทยเชิญชวนให้ออสเตรเลียเข้ามาลงทุนและร่วมมือในสาขาที่ออสเตรเลียเชี่ยวชาญ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และพลังงานทางเลือก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของไทยในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาค ข้อเสนอและกองทุนต่าง ๆ ที่ออสเตรเลียจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งรวมถึงภายใต้กรอบ ACMECS ในสาขาต่าง ๆ อาทิ โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการน้ำ ความร่วมมือด้านสาธารณสุข และการสนับสนุนบทบาทซึ่งกันและกันในเวทีสหประชาชาติ เพื่อรับมือกับความท้าทายระหว่างประเทศ และเสริมสร้างเสถียรภาพกับความรุ่งเรืองร่วมกันต่อไป

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยได้มอบโล่รางวัลศิษย์เก่าออสเตรเลีย ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๐ แก่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศด้วย

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ