บทสรุปไฟป่าออสเตรเลีย จากจุดเริ่มต้นและแนวทางการจัดการไฟป่า

16 มกราคม 2563 – สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์จาก Australian Academy of Science ได้กล่าวถึงสาเหตุของสถานการณ์ไฟป่าว่าเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุและมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก เช่น สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร อุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน และ นโยบายของรัฐเช่น การวางผังเมือง หรือการปฏิเสธที่จะยอมรับว่าไฟป่านั้นเป็นสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปของโลก ถึงแม้จะมีหน่วยงานระหว่างประเทศเช่น  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ที่ได้ออกมาเตือนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและความชื้นในอากาศที่น้อยลง ประจวบกับผลกระทบจากมนุษย์ที่ทำให้วงจรการเกิดขึ้นของไฟป่าเปลี่ยนไปจากเดิม

SOURCE: FORBES

ถึงแม้ว่าสภาพอากาศในรัฐ  New South Wales และ รัฐ Victoria จะมีอุณหภูมิที่เย็นขึ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไฟป่าครั้งนี้ได้พรากชีวิตไปกว่า 28 ราย ซึ่งรวมถึงพื้นที่ผลกระทบประมาณ 10 ล้าน เฮคแตร์ (100,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 15.6 ล้าน เอเคอร์) รัฐ New South Wales ได้รับผลกระทบมากที่สุด ประมาณ 5 ล้าน เฮคแตร์  ไฟป่าในครั้งนี้ได้ทำลายบ้านเรือนมากกว่า 2,000 หลัง และจำเป็นต้องสั่งอพยพคนหลายพันคนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย จากจำนวนไฟป่าที่เกิดขึ้น 105 แห่ง นั้น 38 แห่งยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ไฟป่าขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้นได้ขยายวงกว้างและได้มีการเชื่อมต่อกันในรัฐ Victoria และ รัฐ New South Wales  ซึ่งขนานนามว่าเป็น  “mega blaze” เมื่อไฟป่าได้เกิดขึ้นก็สามารถสร้างสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยและส่งผลให้เกิดไฟป่าในบริเวณใหม่โดยรอบดังภาพ นอกจากสภาพปัญหาไฟป่าที่ออสเตรเลีย อุณหภูมิที่สูงขึ้นและคลื่นความร้อนยังส่งผลให้ไฟป่าในปัจจุบันมีความรุนแรงมากกว่าในอดีต

SOURCE: BBC

Professor Rod Keenan จาก University of Melbourne ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการกับไฟป่า นั้นประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ การเตรียมความพร้อม การจัดการกับสถานการณ์ และ การเยียวยา โดยการเตรียมความพร้อมรับมือกับไฟป่านั้นต้อง ต้องคำนึงถึงขีดความสามารถของมนุษย์ การเตรียมทรัพยากรต่างๆ เช่นพื้นที่ในการควบคุมดูแลพื้นที่เสี่ยง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด การจัดการกับสถานการณ์ประกอบด้วยการใช้เครื่องบิน รถดับเพลิง นักดับเพลิง เข้าควบคุมไฟป่าที่เกิดขึ้น ส่วนของการเยียวยานั้นคือการใช้ สถาบันทางการเงินและสถาบันทางสังคมไปดูแล ปัญหาที่พบคือหน่วยงานต่างๆของรัฐมีเป้าประสงค์ในการจัดการกับไฟป่าที่แตกต่างกันออกไป รัฐบาลกลางนั้นมีความจำเป็นที่สนับสนุนด้านการเงินให้กับรัฐบาลท้องถิ่นกับการสนับสนุนทางด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าให้กับพลเมืองเนื่องจากปัญหาไฟป่านั้นเกิดจากการเข้าแทรกแซงโดยมนุษย์

SOURCE: THECONVERSATION.COM

ทางสถาบันอาณาบริเวณศึกษาและคณะทำงาน รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลียในครั้งนี้และหวังสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายและกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว