งาน International Seminar ภายใต้หัวข้อ “Australia-Thailand Relations in a Changing Region”

Dec 09 , 2019. ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษาฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธ.ค. ที่ผ่านมา ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษาฯ ร่วมกับ Australian National University และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย จัดงาน International Seminar ภายใต้หัวข้อ “Australia-Thailand Relations in a Changing Region”

การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มธ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ ท่าน รศ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน และ H.E. Mr. Allan McKinnon PSM เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย กล่าว Keynote Speech ทั้งนี้มีนักวิชาการจากออสเตรเลียและไทยเข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งเป็น Exclusive Seminar จำนวนทั้งสิ้น 50 คน