กระทรวงการต่างประเทศส่งเสริมการพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค โมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหลังโควิด-๑๙ ระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๓๓